Obchodné podmienky

 

Definície

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi a riadia sa zákonmi Slovenskej republiky. Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

I. Predmet úpravy

Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky umiestnené prostredníctvom tohto online obchodu (www.scoo.sk) a tiež na používanie stránok www.scoo.sk. Upravujú práva a povinnosti kupujúceho, používateľov stránok a spoločnosti: WebOnly s.r.o. sídlom: Sládkovičova 11, 949 01 Nitra IČO: 51745950, DIČ: 2120770542, zapísanej v Obchodnom registri Nitra odd. Sro, vl. č. 45769/N. (ďalej aj ako “VOP“)

II. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva sa uzatvára s WebOnly s.r.o. Zobrazenie produktov v rámci internetového obchodu predstavuje záväznú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Produkty môžete umiestniť do vášho nákupného košíka bez záväzkov a pozmeniť Vaše údaje kedykoľvek pred odoslaním záväznej objednávky pomocou opravných zariadení, ktoré sú na tento účel poskytnuté a vysvetlené počas objednávkového procesu. Zmluva je vytvorená kliknutím na tlačidlo objednávky, ktoré označuje akceptáciu našej ponuky týkajúcej sa tovaru obsiahnutého vo vašom košíku a doručenia tovaru. Po odoslaní objednávky dostanete potvrdenie prostredníctvom e-mailu.

III. Kúpna cena tovaru

Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do určeného miesta dodania. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena“) spoločnosti WebOnly s.r.o. a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

  • Platba vopred bankovým prevodom

Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet spoločnosti WebOnly s.r.o.

IV. Dodacia lehota tovaru

Dodacia lehota, v ktorej sme povinní dodať kupujúcemu dostupný tovar (t.j. tovar, ktorý je na sklade, alebo u dodávateľa) je 14 dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že tovar z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade a/alebo u dodávateľa), kupujúceho o tejto skutočnosti informujeme a ponúkneme mu možnosť objednávku zmeniť, alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný tovar vrátime.

V. Miesto dodania

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

VI. Spôsob doručenia tovaru, Prepravné náklady a dodanie tovaru

Tovar doručujeme prostredníctvom kuriéra a posielame Vám ho priamo zo Slovenského skladu. Prepravné náklady sú účtované a pridané samostatne do konkrétnej objednávky podľa celkovej hmotnosti objednávky. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania.

VII. Vlastnícke práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Vyhradzujeme si vlastníctvo tovaru až do úplného vyrovnania, a teda tovar ostáva naším majetkom až do pripísania celkovej sumy na náš účet. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď tovar prevezme.

VIII. Definícia kategórií kolobežiek a záručná doba

Kategória A – sem patria elektrické kolobežky KUGOO S1, KUGOO S1 PRO, KUGOO ES2, KUGOO S2 MINI. Kategória B – sem patria elektrické kolobežky KUGOO G-BOOSTER, KUGOO M4, KUGOO M4 PRO, KUGOO G2 PRO, KUGOO G-MAX. Záručná doba tovaru pre koncového zákazníka pre obe kategórie (kategória A a kategória B) je 24 mesiacov na nový tovar a 12 mesiacov na použitý tovar. Záručná doba pre firemných zákazníkov je pri kategórii A – 12 mesiacov a pri kategórii B – 5 mesiacov od doručenia tovaru.

IX. Zodpovednosť za vady

Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP. Ak je tovar dodaný so zjavnou škodou spôsobenou počas dodávky, oznámte túto chybu dopravcovi a bezodkladne nás informujte. Neschopnosť podať sťažnosť alebo kontaktovať nemôže žiadnym spôsobom ovplyvniť vaše zákonné práva na záruku. Týmto nám však pomôžete uplatniť svoje vlastné nároky voči dopravcovi alebo dopravnej poisťovni.

X. Obmedzenie zodpovednosti

V každom prípade budeme zodpovední za spôsobené škody, ktoré boli spôsobené výhradne našimi alebo našimi zákonnými zástupcami. Naša občianskoprávna zodpovednosť je obmedzená len na predvídateľné a len priame škody.

XI. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy

Ak tovar ešte nebol odoslaný, môže kupujúci objednávku zrušiť. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne poplatky. V prípade, ak už bola kúpna cena za tovar zaplatená a došlo k zrušeniu objednávky vrátime kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim. V prípade, ak už bol tovar odoslaný, resp. doručený a ak nie ste s dodanou položkou spokojný, môžete tovar vrátiť. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Môžete tak urobiť bez uvedenia dôvodu a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V zrušení objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť zrušenia objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v písomnej podobe poštou na adresu WebOnly s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01, Nitra alebo prostredníctvom e-mailu na adresu info@scoo.sk Vyhradzujeme si právo zdržať sa vrátenia kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru našej spoločnosti. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, vrátime kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti WebOnly s.r.o. na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vrátime kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.Pri kúpe na firmu, resp. kúpu na IČO nie je možné odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní.

XII. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.06.2019 Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy vyplývajucej z objednávky (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.